Een nieuwe job: directeur bedrijfsvoering FNT

Vandaag of maandag zal het College van Bestuur van de HU formeel communiceren dat ik per 1 oktober a.s. start als directeur Bedrijfsvoering bij de faculteit Natuur & Techniek.

Ik heb ontzettend veel zin in de functie en de nieuwe uitdaging. De functie van directeur Bedrijfsvoering ligt namelijk heel dicht bij het onderwijs en onze studenten. Nu een groot deel van de ondersteuning vanuit faculteiten naar HU Diensten gaat, komt de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsvoering in een nieuw daglicht te staan. De directeur Bedrijfsvoering is hierbij de bruggenbouwer tussen de faculteit en diensten. Iemand met een verbindende rol gericht op het samen organiseren van de best mogelijke dienstverlening. Degene die richting de diensten aangeeft wat de behoeften zijn vanuit het onderwijs & onderzoek en een leidende rol heeft bij het HU breed beschikbaar stellen van best practices, selfservices en klantgerichte diensten. Maar ook degene die HU Diensten scherp houdt om de ondersteuning zo studentgericht en innovatief mogelijk te maken. Die rol past bij me en geeft me energie. Ik verheug me er dan ook erg op!

De overstap komt wel wat eerder dan verwacht, maar past goed bij de strategische koers die de HU momenteel vaart. De overstap ligt in lijn met de ambities van HU Diensten: besparen op het management en het zoveel mogelijk integreren van de ondersteunende processen. Die lijn werd al snel zichtbaar nadat ik hier vorig jaar juni startte.

De teams van Studentzaken zullen worden ondergebracht bij andere diensten. Dat kan ook, want de teams van Studentzaken zijn sterk, zelfbewust en hebben duidelijk voor ogen wat al goed gaat en wat nog beter kan. De HU, maar ook ik persoonlijk, kiezen met deze transitie heel nadrukkelijk voor de toekomst. Met het MT Studentzaken hebben we al nagedacht over een mogelijk scenario voor de transitie.

Om de transitie de komende maanden in goede banen te leiden, is Iet Botterweg aangesteld als transitiemanager. Zij draagt zorg voor de lopende zaken en voor het zorgvuldig overdragen van de teams richting andere diensten. De teams worden hier nauw bij betrokken. Ook houdt zij een kort lijntje met onze studenten, OC Ambassadeurs en vertegenwoordigers van studieverenigingen en studentenorganisaties. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor de zichtbaarheid van studentenbelangenbehartiging en –participatie. Tevens zorgt zij voor het organiseren van een warm welkom voor OBP-ers die vanuit de faculteiten naar HU Diensten komen (bv. studentendecanen). Ik praat Iet goed bij over hetgeen binnen Studentzaken speelt en blijf de komende tijd regelmatig met haar in contact. De beoogde afrondingsdatum voor de transitie is 1 januari 2014.

Tot slot. Graag wil iedereen hartelijk bedanken voor de samenwerking in het afgelopen jaar. In de nieuwe rol van directeur bedrijfsvoering hoop ik dat we die samenwerking verder voort zetten. Tot ziens dus, bij de FNT!

Advertenties

Goede plannen #centrumstudiekeuze #HU om studenten te ondersteunen tijdens ‘natuurlijke’ keuzemomenten tijdens studie

Op bezoek bij team Centrum Studiekeuze. Zij presenteren hun plannen om, in nauwe samenwerking met faculteiten HU en UU, de studenten te ondersteunen in hun keuzemomenten. Doel: student op juiste studie en betere ‘matching’ voor en na de poort. Plannen zijn inspirerend! Ook omdat ze het niet ‘los’ van faculteiten doen, maar juist heel vraaggericht.

To boldy go …

IMG_0119Vorige week vond voor de eerste keer in de traditie van HU de HU Prom plaats. Tijdens dit gala sprak de HU haar waardering uit richting de actieve studenten in medezeggenschap en studieverenigingen. Het was een zeer geslaagde avond vol Student PartYcipation! Met dank aan Emi voor de organisatie, i.s.m. de HU Community en de CMR (met speciale dank aan Marjolijn Lamot). Naast een optreden van de band Pure Ellende en DJ Joost, werden door Geri een aantal ‘queens’ en ‘kings’ extra in het zonnetje gezet in de categorieën ‘aanstormend talent’, ‘meest invloedrijke medezeggenschapper’ en ‘beste bestuurder’. Naast Geri waren vanuit de HU ook veel faculteitsdirecteuren, instituuts- en stafmensen aanwezig. Zeker voor herhaling vatbaar!

Ander nieuws dat ook impact had, was het gesprek dat het managementteam van studentzaken onlangs had met Ron Voortman, de programmadirecteur van Ovidius. Het gesprek ging over de koers op het gebied van studentzaken voor de periode 2013 – 2016, zowel kwalitatief als kwantitatief. Binnen de teams van studentzaken is deze koers inmiddels op hoofdlijnen teruggekoppeld en besproken. Waar dat nog niet is gebeurd, zal dat op korte termijn gestalte krijgen. De komende maanden (februari – maart) zal ook met de faculteiten en studenten worden gesproken over de inhoud en implicaties van de koers. Persoonlijk denk ik dat de inhoudelijke lijnen van de koers grotendeels overeenstemmen met de actielijnen die studentzaken al had uitgezet. De koers maakt op mij vooral een studentgerichte, inspirerende indruk. Iets waar we denk ik met elkaar graag de schouders onder willen zetten! Tegelijkertijd zal het realiseren van de koers ook veel van ons vergen, qua efficientie-denken, doorzettingsvermogen en vindingrijkheid. Goede ideeën vanuit de teams van studentzaken, zijn dan ook van harte welkom en zullen worden beloond.

Voor degenen die de meerjarige koers vanuit Ovidius nog niet kenden, dit zijn de hoofdlijnen:

Koers

 • Van ‘iedereen welkom’ naar ‘juiste student bij juiste studie’
 • Van aanbodgericht naar vraaggericht
 • Van consumeren naar participeren
 • Van invoeren naar procesbewaking

Dit betekent

 • Meer en betere matching aan de poort
 • Dienstverlening beter aansluiten op behoefte student
 • Integreren, standaardiseren en digitaliseren functies van studentzaken en daarmee reduceren formatie
 • Meer medior/senior capaciteit op coaching studentenorganisaties en medezeggenschap

De komende maanden zal door het managementteam van studentzaken nog nadrukkelijk en herhaaldelijk aandacht worden besteed  aan de uitwerking van de koers. To be continued dus!

Keek

De afgelopen weken hebben we bij studentzaken zeker niet stilgezeten. Ik merk dat iedereen inmiddels volledig is opgestart en er vol tegenaan is gegaan in het nieuwe jaar. Een aantal zaken die momenteel lopen zijn:

 • NSE
 • HU Prom, een gala voor bestuurlijk actieve studenten (op 6 febr) die we willen waarderen voor hun inzet
 • Inregelen van nieuwe organisatiestructuur binnen SZ door IO en BI
 • Quick wins facultaire studentdesk o.l.v. Maurits en Jos
 • Ontwikkeling van een SZ-brede jaarkalender
 • HBO Monitor
 • Onderzoek naar beleving van studenten van de introductieweken, i.s.m. CMR-studentgeleding
 • Onderzoek naar een inrichting van de opleidingscommissies die past bij de nieuwe besturingsfilosofie van de HU
 • Orientatie van BI en IO op verdere integratie en versterking van de dienstverlening
 • Nadere gedachtenbepaling m.b.t. de inrichting van de gezamenlijke frontoffice (centraal en decentraal)

Ondertussen loopt ook het gesprek over het sociaal leenstelsel met het bestuur en de HBO raad. Bekeken wordt, samen met de studentendecanen, wat de regeling nou precies inhoudt voor studenten en voor de HU.

Op bestuurlijk vlak loopt ook de dialoog over verhuizing Uithof 2016 en de inrichting van de organisatie. Bekeken wordt onder meer hoe de faculteiten en de diensten er precies uit komen te zien. Met Ron Voortman loopt parallel het gesprek over wat we in het OBP nog kunnen doen om zoveel mogelijk te besparen ten gunste van het onderwijs. Goede gesprekken zijn dat, met natuurlijk ook volop gevolgen voor de diensten. De stip op de horizon is helder (zoveel mogelijk docenten in onderwijs en onderzoek); nu nog een haalbare en menselijke weg er naar toe zoeken met elkaar. Binnenkort kom ik graag langs de verschillende teams om hierover meer uitleg en toelichting te geven. Ook staat voor eind februari/ begin maart, een SZ-brede bijeenkomst op de agenda.

Genoeg te doen dus. Ik zou bijna zeggen: een typisch geval van TMP, too many projects. De HU is volop in beweging!

Fijne week gewenst. Maak ‘m mooi.

Jongerentrends 2013. Sharification, priktivism, studentencrisis en meer …

Interessant onderzoek van YoungWorks naar de jongerentrends van 2013. Must read voor alle mensen die met studenten werken!!

Studenten PartYcipatie

HU PromAfgelopen week kreeg ik het signaal dat wordt ervaren dat ik “wat op afstand sta” van de teams binnen studentzaken. Ik neem dat signaal heel serieus en heb dit besproken met Mark en Gitta. Afgesproken is dat ik  snel weer eens de teams ga bezoeken. Voor de vakantie was ik al bij de teamoverleggen van de studentenpsychologen en het centrum studiekeuze. Binnenkort schuif ik graag weer aan bij International Office, Bureau Inschrijving, Secretariaat en de Studenten Servicedesk. Ik laat me graag door de teams bijpraten over wat er zoal leeft, wat er loopt en wat er goed (en minder goed) gaat. Daarbij zal ik van mijn kant ook de voortgang op de strategische lijnen schetsen. Verder ga ik organiseren dat we als dienst snel weer eens bij elkaar komen om de belangrijkste ontwikkelingen die spelen binnen de HU, met elkaar te bespreken en te vertalen naar wat de ontwikkelingen voor ons als dienst, voor onze teams en onze mensen betekenen. Tot die tijd staat mijn deur altijd open, dus aarzel niet om een keertje binnen te lopen. Digitaal reageren op dit blog mag natuurlijk ook 🙂

Tot slot wil ik jullie drie ontwikkelingen die vanuit studentzaken op dit moment spelen, niet onthouden. Dit zijn:

 1. Nationale studentenenquete 2013. Onze studenten ontvangen deze week een uitnodiging om de vragenlijst in te gaan vullen. De periode waarin dat kan, loopt ca. 10 weken. Nikolien en Tanja werken er, samen met Paul van der Aa, Warsha en de faculteiten, hard aan om een goede respons te realiseren en ervoor te zorgen dat de NSE op een goede manier wordt besproken tussen de studenten en hun opleidingsteams. Voornaamste doelstelling is dat de NSE wordt gebruikt in de dialoog tussen student en opleiding en leidt tot concrete verbeteracties en communicatie hierover.
 2. Emi is afgelopen weken hard aan het werk om een impuls te geven aan de studentenparticipatie. Vooral het intensiveren van de samenwerking tussen de opleidingscommissies en de studieverenigingen staat daarbij centraal. De studenten krijgen de komende jaren namelijk veel voor hun kiezen (kwaliteit onderwijs, sociaal leenstelsel, verhuizingen). Daarom is het belangrijk dat we als HU laten zien hoe zeer wij hun inzet waarderen en hen stimuleren om op alle belangrijke ontwikkelingen heel alert en actief te zijn en te blijven. Emi organiseert daarom, samen met de CMR en studenten, een gala voor alle medezeggenschappers en besturen van studieverenigingen. Studenten Partycipatie dus. Het gala vindt plaats op 6 februari.
 3. De gezamenlijke front offices krijgen, op papier en in de praktijk, steeds meer vorm. Er is een visie ontwikkeld en een herontwerp op hoofdlijnen. Hierin wordt beschreven hoe de front offices op HU Plaza en de onderwijsgebouwen er uit moeten komen te zien in  2016. Deze week worden de visie en herontwerp besproken met de bedrijfsvoerders uit de faculteiten en de stafdienstdirecteuren. Verder is Maurits met de teamleiders van de facultaire Studentdesks en de Studenten Service Desk quick wins aan het inventariseren. De bedoeling is dat zij met het realiseren van deze quick wins nu al anticiperen op de toekomstige situatie. Van de week heb ik een overleg met de teamleiders, Jos, Maurits en Mark bijgewoond en ik was erg blij met de optimistische, actiegerichte en op-samenwerking-gerichte toon van het overleg.

Fijne week gewenst. Maak ‘m mooi

 

Nieuwjaarsduik 2014

AfbeeldingHappy new year everybody!!! Fijn! Het mag nog: iedereen een fantastisch nieuwjaar toewensen met veel geluk, liefde en gezondheid. Hopelijk heeft een ieder genoten van de “tidings of comfort and joy” en de vakantiedagen volop kunnen vullen met gezelligheid, vrienden en familie. Hopelijk ook, voor degenen onder ons waar het onrustig was in de privé-sfeer, was er veel steun van geliefden en sterke schouders om te dragen. We kijken terug op 2012 en vooruit naar 2013.

Vandaag was ook voor mij weer de eerste echte werkdag na de kerstvakantie. Het begon meteen goed: een nieuwjaarsontbijt met de collega’s van HU diensten en een inspirerende speech van Sjef Vogel. Hoewel er dit jaar wat mis was gegaan met de uitnodiging voor het ontbijt, is de uitnodiging voor 2014 nu al door Sjef uitgesproken: met elkaar een gezamenlijke nieuwjaarsduik maken. Wij van de HU zijn namelijk niet bang voor een beetje koud water, met of zonder zwembroek! Het ontbreken van ‘koudwatervrees’ gaan we nog best nodig hebben dit jaar. Met al die uitdagingen waar we voor staan. Kwaliteit van onderwijs! Versterken van bedrijfsvoering! Er zal weer een maximaal beroep worden gedaan op denk-, doe- en uithoudingsvermogen. En zeg nou zelf: dat zouden we ook niet anders willen. Toch?

 

Een fijne week gewenst. Maak m extra mooi.

 

 

Advertenties